Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Panacea onderdeel van Enterprises By Z&C

Artikel 1: Definities

 1. Enterprises by Z&C, gevestigd te Bussum, KvK-nummer 75233274, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de verkoper. 
 1. De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden koper genoemd.
 1. Partijen zijn de verkoper en de koper tezamen.
 1. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen. 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de verkoper.
 1. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koopprijs wordt altijd direct betaald in de webshop. In sommige gevallen wordt bij reserveringen een aanbetaling verwacht. In dat geval ontvangt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 1. Als de koper niet op tijd betaalt, is hij in verzuim. Indien de koper in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 1. Indien de koper in gebreke blijft, zal de verkoper tot incasso overgaan. De aan die incasso verbonden kosten komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 1. Indien de koper weigert mee te werken aan de uitvoering van de opdracht door de verkoper, is hij alsnog gehouden de overeengekomen prijs aan de verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, prijsopgaven en prijs 

 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien het aanbod niet binnen die gestelde termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
 1. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen dienen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen. 
 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen vermelde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. 

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht om binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn gaat in op het moment dat de (volledige) bestelling door de consument is ontvangen. 
 1. Er is geen herroepingsrecht indien de producten op maat zijn gemaakt volgens zijn specificaties of een korte houdbaarheid hebben. 
 1. De consument kan gebruik maken van een retourformulier van de verkoper. De verkoper is verplicht dit onmiddellijk na het verzoek van de koper aan de koper ter beschikking te stellen.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper zal koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal verkoper koper hierover tevoren schriftelijk inlichten. 
 1. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, zal de verkoper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 1. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan de verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend. 

Artikel 7: Levering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico van verkoper op koper over. 

Artikel 8: Onderzoek, klachten

 1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans of kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 1. Klachten over beschadiging, tekorten of vermissing van geleverde zaken dienen door de koper binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de zaken schriftelijk bij de verkoper te worden ingediend.
 1. Indien de klacht binnen de gestelde termijn gegrond wordt verklaard, heeft de verkoper het recht hetzij tot herstel, hetzij tot herlevering, hetzij tot annulering van de levering over te gaan en de koper voor dat gedeelte van de koopprijs een creditnota te zenden.
 1. Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, hoeveelheid, maat of afwerking kunnen niet aan de verkoper worden tegengeworpen. 
 1. Reclames met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten of onderdelen die tot dezelfde overeenkomst behoren.
 1. Reclames worden niet meer in behandeling genomen nadat de koper de goederen heeft verwerkt.

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoefde te beantwoorden. Dit is anders indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen.
 1. Bij overeenkomsten betreffende onroerende zaken wordt de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding te zijn gegeven, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt "af fabriek / winkel / magazijn". Dit houdt in dat alle kosten voor rekening van de koper zijn.
 1. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 
 1. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de verkoper gerechtigd de zaak op te slaan voor rekening en risico van de koper.
 1. Indien de zaken worden bezorgd, is de verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 1. Indien verkoper gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 1. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering heeft een indicatieve strekking. Deze is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
 1. De verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is gerechtigd bij levering in gedeelten deze gedeelten afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

 1. Indien de verkoper door overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, is hij niet aansprakelijk voor de door de koper geleden schade.
 1. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd, zoals ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper. 
 1. Partijen verstaan onder overmacht voorts de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, de contractuele verplichtingen jegens verkoper niet nakomen, tenzij dit aan verkoper is toe te rekenen. 
 1. Indien zich een situatie voordoet als hiervoor bedoeld, waardoor verkoper zijn verplichtingen jegens koper niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Indien de situatie als bedoeld in de vorige zin 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 1. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen geschieden bij aangetekende brief. 

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij de verkoper aanwezige zaken en de geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de gehele overeengekomen prijs heeft voldaan. Tot dat tijdstip kan de verkoper een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
 1. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft de verkoper het recht het werk op te schorten totdat het overeengekomen gedeelte is betaald. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een te late levering kan in dat geval niet tegen de verkoper worden ingeroepen.
 1. De verkoper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
 1. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 1. Indien zaken nog niet zijn geleverd, doch de overeengekomen vooruitbetaling c.q. prijs niet conform de overeenkomst is voldaan, heeft de verkoper het recht van retentie. In dat geval wordt de zaak pas geleverd nadat de koper volledig en conform de overeenkomst heeft betaald. 
 1. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 1. Aansprakelijkheid van de verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten is niet uitgesloten.

Artikel 15: Klachtenplicht

 1. De koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden onverwijld aan de verkoper te melden. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de verkoper in staat is adequaat te reageren.
 1. Indien een klacht gegrond is, is de verkoper verplicht de zaken te herstellen en zo nodig te vervangen.

Artikel 16: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het volgende. De verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de koper ervan beoogt te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door de koper.
 1. Bedoelde garantie strekt ertoe een zodanige risicoverdeling tussen verkoper en koper tot stand te brengen, dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van de verkoper komen en dat de verkoper een inbreuk op een garantie terzake nimmer kan aanvaarden. beroep op artikel 6:75 BW. Het in de vorige zin bepaalde geldt ook indien de inbreuk bij de koper bekend was of door het instellen van een onderzoek bekend had kunnen zijn.
 1. Genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het gekochte of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het gekochte niet bestemd is. .
 1. Indien de door de verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die, die door die producent wordt verstrekt. 

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Enterprises by Z&C is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden in een gerechtelijke procedure als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.